team

We are in fact a team whether or not you realize it.

Ashtar Sheran

PrgInstructions HERE
Labels

Sunday, April 6, 2014

3 Απριλίου 2014 - "Επαφή"
Απριλίου 2014 - "Επαφή"


Εμείς, η Γαλαξιακή σας Οικογένεια, διοργανώνουμε τη φυσική επαφής μαζί σας. Και είναι αναπόφευκτη. 

Η μεταξύ μας επαφή θα γίνει σε ατομικό επίπεδο και κάτω στον αγαπημένο σας πλανήτη τη Γη. Δε θα υπάρξουν ούτε μαζικές προσεδαφίσεις, αλλά ούτε και διακτινισμοί επάνω στο σκάφος. Αντ' αυτών, θα επισκεφτούμε εκείνους από εσάς που έχουν καταφέρει ν' ανυψώσουν τις ενέργειές τους σε κάποιο επαρκές επίπεδο, που να ταιριάζει με τη δική μας ενέργεια. 

Σας παρακαλούμε, μη γελιέστε: Μια τέτοια συνάντηση κοστίζει πολύ στα ενεργειακά μας οχήματα. Τα μεταξύ μας ενεργειακά επίπεδα βρίσκονται σε διαφορετικές τάξεις, και για να τα βγάλουμε πέρα με τα δικά σας επίπεδα, θα πρέπει να μειώσουμε ως προς κάποιο βαθμό την  ενέργειά μας. Ο βαθμός αυτός είναι τέρμα κάτω και θα μας προκαλούσε σοβαρή ζημιά αν κατεβαίναμε ακόμα χαμηλότερα. Γι' αυτό και θα πρέπει να μας ανταμώσετε στα μισά.  

Τι μπορείτε να περιμένετε από την επαφή μας; Πώς θα γίνει αυτή; 

Saturday, April 5, 2014

Ukrainian -- Говорить Аштар: "Контакт" 04:04:2014

ASHTAR  THROUGH PHILIPP


Ashtar Speaks: "Contact"
 Говорить  Аштар: "Контакт"

Ми, ваша Галактична Сім'я, знаходимося в процесі організації фізичного контакту з вами. Він насувається.

На вашій любимій планеті Гайя  між нами буде індивідуальний контакт. Не буде  ні масових приземлень, ні сяяння на борту судна. Швидше ми відвідаємо тих з вас, хто зумів підняти свої енергії до певного рівня, який відповідає  нашій власній  енергії.

Поза сумнівом: таке зіткнення робить високі вимоги до наших енергетичних суден. Наші рівні енергії знаходяться на різних стадіях і нам, щоб упоратися  з вашими рівнями, доведеться знизити нашу енергію до певної міри. Така міра - основа і  шлях  далі вниз може заподіяти нам серйозної  шкоди. Це причина, чому вам доведеться піти на компроміс.

Що ви можете  чекати від наших контактів? Як відбудеться контакт?

Friday, April 4, 2014

Ashtar habla: " Contacto " 3-04-2014 por Phillip

ASHTAR  THROUGH PHILIPP


Ashtar habla: " Contacto "

  3-04-2014  por Phillip


Nosotros, su familia Galáctica, estamos en el proceso de organizar el contacto físico con ustedes. Es inminente .

El contacto entre nosotros sera de forma individual sobre vuestro amado planeta Gaia. No habrá ni aterrizajes masivos ni serán atraídos por seres de luz  a bordo de nuestras naves. Más bien vamos a visitar aquellos de ustedes que han logrado elevar sus energías a un cierto nivel que coincide con nuestra propia energía.

Por favor, no nos engañemos : Tal encuentro hace altas demandas en nuestros cuerpos de energía. Nuestros niveles de energía se encuentran en diferentes etapas y pues , para hacer frente a sus niveles , tenemos que bajar la energía a un cierto grado . Tal grado es el fondo y para ir más abajo nos podría causar graves daños. Esa es la razón por la que tiene que reunirse con nosotros a mitad de camino .

¿Qué se puede esperar de nuestros contactos? ¿Cómo se produce el contacto ?

Thursday, April 3, 2014

03:04:2014 -- Ashtar parle: "Contact"

ASHTAR  THROUGH PHILIPP

Ashtar parle:
 "Contact"

Votre famille galactique est en train de se préparer au contact physique avec vous. Il est imminent.

Le contact entre nous aura lieu  individuellement « auprès d’un petit comité » sur votre planète bien aimée Gaïa. Il n’y aura pas d’atterrissages massifs, ni de passages à bord de notre vaisseau. Nous allons plutôt rendre visite à ceux dont les vibrations sont suffisamment élevées et qui correspondent à notre niveau énergétique.

S’il vous plait ne vous méprenez pas. Une telle rencontre nous impose d’importantes contraintes de nos énergies propres. Nos énergies sont à d’autres niveaux et pour établir un contact avec vous, nous devons les abaisser, afin qu’elles soient compatibles. Mais la baisse de notre énergie ne peut se faire que jusqu’à un certain point sinon cela peut nous provoquer des dommages. C’est pourquoi il faut que vous fassiez une partie du chemin et que vous éleviez suffisamment votre fréquence énergétique pour qu’une compatibilité s’établisse.

Qu’attendez-vous de ce contact avec nous ? Comment se déroulera-t-il ?

Japanese -- ASHTAR through PHILIPP: "CONTACT"

ASHTAR  THROUGH PHILIPPアシュター・・・2014年4月3日 コンタクト
ASHTAR through PHILIPP: "CONTACT"
Posted by Luisa Vasconcellos on April 3, 2014 at 2:00pm


あなた方 の銀河ファミリーである私たちは、あなた方との物理的なコンタクトを実現する過程にあります。これは差し迫っています。

この私たちの間のコンタクトはあなた方が愛する惑 星ガイアの表面上で個々に行われるでしょう。大量着陸も宇宙船へのビームによる引き上げによるものではありません。そうではなくて、私た ちのエネルギーへとあるレベルまで上昇させることに成功した人達を私たちが訪問する形にします。

間違いの ないようにしてください。つまり、このような会合は私たちの乗り物にとってきつい要求なのです。私たちのエネルギーレベルは異なるレ ベルにあるので、私たちはあなた方のレベルに合わせるためにエネルギーをある程度降下させなければなりません。このような程度は最低 限のものであり、更なる降下は深刻な損傷を引き起こします。これが私たちが中間で会わなければならない理由なのです。

このコンタクトから何が期待できるのかですか ンタクトはどのようにして行われるのでしょうか

Hebrew - ASHTAR: "CONTACT"

ASHTAR  THROUGH PHILIPPAshtar מדבר: 3 באפריל 2014 - "קשר" ("Contact")


אנו, משפחתכם הגלקטית, נמצאים בתהליך של ארגון הקשר הפיסי איתכם. זה עומד להתרחש.
הקשר בינינו יהיה באופן אינדיבידואלי למטה על הפלנטה גאיה האהובה שלכם. לא יהיו נחיתות מסיביות ולא יהיו אורות מסיפונה של ספינה. במקום זאת, אנו נבקר את אלה מכם אשר הצליחו להעלות את האנרגיות שלהם לרמה מסוימת אשר מתאימה לאנרגיה שלנו.
בבקשה, אל תטעו. מפגש כזה דורש דרישות גבוהות מכלי הרכב האנרגטיים שלנו. רמות האנרגיה שלנו נמצאות בשלבים שונים ואנו כדי להתמודד עם הרמות שלכם, צריכים להוריד את האנרגיה שלנו לרמה מסוימת. רמה מעין זו הינה בתחתית  וההמשך למטה יכול לגרום לנו נזק רציני. זו הסיבה מדוע אתם צריכים לפגוש אותנו באמצע הדרך.
מה אתם יכולים לצפות מהקשרים שלנו? איך הקשר מתרחש?
אנו יכולים להבטיח לכם שאנו לא נתקרב אליכם בפתאומיות כרעם ביום בהיר ונגרום לכם פחד או הרגשות אחרות בלתי נעימות. הקשר יתרחש במצב אותו אתם מכירים.
כל קשר יהיה באופן אינדיבידואלי, תפור כביכול, כדי לכסות את הצרכים של כל אחד מכם. ישנן אפשרויות רבות איך אנו יכולים להשיג את מטרתנו לפגוש אתכם מבלי להפחידכם "עד מוות". עבור חלק, הקשר יכול להתרחש בשעה שהם מטיילים או מתכוננים לנוח מול הטלוויזיה. עבור אחרים זה יכול להיות בשעה שהם מתכוננים למדיטציה במקום שקט בביתם. האפשרויות הן אינסופיות, אבל שוב, תמיד התמקדו על מצב קיומכם הטוב.
למרות שכל קשר יהיה באופן אינדיבידואלי ותפור, לכל הקשרים יהיה עיקרון בסיסי דומה.
הקשר יתרחש בשעה שאתם ערים לחלוטין.

Nederlands -- 03:04:2014 -- ASHTAR: "CONTACT"

ASHTAR  THROUGH PHILIPP

Contact”  3 april 2014.    Doorgegeven via PhilippWij, jullie Galactische Familie zitten in het proces om een stoffelijk contact te organiseren met jullie. Het is aanstaande (imminent).

Het contact tussen ons zal individueel onder  op onze geliefde planeet Gaia zijn. Er zullen noch massale landingen zijn noch een op’beamen’ aan boord van een schip. Eerder zullen we degenen bezoeken van jullie die erin geslaagd zijn om hun energieën te laten omhooggaan naar een bepaald niveau dat past bij onze eigen energie.

Maak alsjeblieft geen vergissing: zulk een ontmoeting heeft hoge eisen voor jullie energie voertuigen. Onze energieniveaus zitten in andere fases  en wij moeten onze energie verlagen in bepaalde mate, om samen te gaan met jullie niveaus.  In die mate is dit het laagste en om verder naar beneden gaan zou serieuze schade kunnen veroorzaken. Dat is de reden waarom jullie ons half-weg moeten ontmoeten.

Wat kunnen jullie verwachten van ons contact? Hoe gebeurt het contact?

TURKISH - Ashtar Konuşuyor 3 Nisan 2014 – "Temas"

ASHTAR  THROUGH PHILIPP

Ashtar Konuşuyor 3 Nisan 2014 – "Temas"


Biz Galaktik Aileniz, sizinle fiziksel temas organize etme sürecindeyiz. Bu çok yakın.

Sizinle temasımız sevgili gezegeniniz Gaia üzerinde bireysel olarak olacaktır. Orada ne bir kitlesel iniş ne de gemiye alınış olmayacaktır. Bunun yerine bizim kendi enerjimize uygun şekilde enerjilerini yükseltebilmiş olanları ziyaret edeceğiz.

Lütfen kuşku duymayınız ki: Böylesine bir iletişim bizim enerji alanlarımızın kapasitesini fazlasıyla zorlamaktadır. Bizim enerji seviyelerimiz farklı aşamalardadır ve biz sizin enerjinizi yakalayabilmek için enerjilerimizi belli bir seviyeye indirmeliyiz. Böylesine bir seviye en alttır ve çok daha aşağıya inmek bize ciddi zararlar verebilir. Bu yüzden bizimle ortada buluşmalısınız.
Bizim temaslarımızdan ne beklemelisiniz? Temas nasıl gerçekleşecektir?

03:04:2014 -- ASHTAR : "Contacto"


ASHTAR  THROUGH PHILIPP

Ashtar – "Contacto"


Nós, que somos a vossa Família Galáctica, estamos a processar a organização do contacto físico convosco. Está iminente.

O contacto entre nós será individual, aí em baixo, no vosso bem amado planeta Gaia. Não haverá aterrizagens maciças nem serão atraídos por feixes de luz para bordo de uma nave. Visitaremos os que conseguirem elevar as suas energias a um nível que possa acomodar-se com a nossa própria energia.

Por favor não cometam erros: Um tal encontro exige muito dos nossos corpos de energia. Os nossos níveis de energia estão em fases diferentes e nós, para lidarmos com os vossos níveis, temos de baixar a nossa energia até certo grau. Esse grau é o limite e ir mais longe poderia causar-nos um sério dano. Por esta razão é que nos encontramos a meio caminho.
O que é que podem esperar dos nossos contactos? Como é que o contacto acontece?

Podemos assegurar-vos que não iremos aproximar-nos de repente, a partir do nada, e causar-vos medo ou sensações desagradáveis. O contacto irá acontecer numa situação com que estejam familiarizados.

03:04:2014 -- Ashtar: "Kontakt"


ASHTAR  THROUGH PHILIPP

Ashtar:  "Kontakt"


Eure Galaktische Familie bereitet sich in der Tat auf den physischen Kontakt mit euch vor. Er steht kurz bevor.

Der Kontakt findet "im Kleinen" statt. Eine Massenlandung wird es nicht geben. Vielmehr besuchen wir jene, deren Schwingung bereits genügend hoch ist, um sich mit uns zu treffen.
Ein solches Treffen stellt hohe Anforderungen an uns. Wir müssen unsere Energien drosseln, damit sie kompatibel mit der euren ist. Aber das Senken unsere Energie kann nur bis zu einem gewissen Level erfolgen, ansonsten besteht für uns Gefahr. Daher müsst ihr uns schön ein Stück entgegenkommen und eure Energie soweit angehoben haben, dass Kompatibilität entsteht.

03:04:2014 - Ashtar Speaks: "Contact"

   

ASHTAR  THROUGH PHILIPP


Ashtar Speaks: "Contact"

We, your Galactic Family, are in the process of organizing the physical contact with you. It is imminent.

The contact between us will be individually down on your beloved planet Gaia. There will be neither mass landings nor a beaming aboard a ship. Rather we will visit those of you who have managed to raise their energies to a certain level that matches with our own energy.

Please make no mistake: Such an encounter makes high demands on our energy vessels. Our energy levels are on different stages and we, to cope with your levels, have to lower our energy to a certain degree. Such degree is the bottom and to go further down could cause us serious damage. That is the reason why you have to meet us halfway.

What can you expect from our contacts? How does the contact happen?

ESOTERICSUBTITLES IN ENGLISH, ESPAÑOL, PORTUGUÊS

Click upon the circle after the small square for captions

terra galactica


Please click the icon YouTube and then the small square at the bottom right side to get the captions CC, and choose subtitles in UKRAINIAN
埋め込み画像 4埋め込み画像 5


Keshe Live Regarding Threats and Science
Project Camelot, March 16, 2014
TRANSCRIPT AVAILABLE HERE

Petition

Full government disclosure of ET presence on Earth

Full government disclosure of ET presence on Earth

https://secure.avaaz.org/en/petition/Full_government_disclosure_of_ET_presence_on_Earth_now/?cHQipcb


Why this is important

The presence of Extra-terrestrial civilizations on and around Earth has been publicly attested by hundreds of credible first-hand witnesses, including military personnel, astronauts and civil aviation pilots.

It has also been the subject of a global cover-up for more than 60 years, according to testimony from such witnesses, made public through Dr Steven Greer's Disclosure Project and recent documentary, Sirius, as well as through the Citizens' Hearing on Disclosure that took place at the National Press Club in Washington DC in April-May of 2013.

This cover-up, using media disinformation and hoaxes, has kept humanity from open contact with highly-advanced benevolent galactic citizens, capable of interstellar travel faster than the speed of light. In doing so, world leaders have deprived this planet of advanced propulsion and energy technologies that could have completely transformed human civilization by now, to a level of global well-being, connectedness, and environmental health few have yet even dreamed of.

Our planet can only head into deeper crisis under the control of a military-industrial complex and fossil fuel corporations that pull the strings of government to delay alternatives that would see their power crumble, along with a cabal of vested interests.

The open acknowledgement of advanced extra-terrestrial peoples by Earth's governments is the step needed to begin the next chapter for humanity and our planet. Clarity is vital if humanity is to successfully connect with ETs approaching with goodwill, currently not differentiated in media representation from negative entities or possible human agencies using reverse-engineered craft for unknown purposes. Lack of transparency creates confusion and the potential for destructive actions.

Let's take a stand for compassion and freedom NOW, and call on the United Nations and all world governments to step up, acknowledge the truth of benevolent ET contact with Earth, and start engaging openly with our galactic neighbors to heal our world.

RICHARD DOLAN


CLICK THE FIRST BUTTON OF THE RIGHT (CAPTIONS)
TO GET SUBTITLES IN VARIOUS LANGUAGES